Dona Dona
(English original)

Egel rakh kashour bekhevel
  al ha'agala moutal
  velamala bashamayim
  efroni mamri el al.
  
  Rou'akh stav tzokhek lo
  tzokhek ou mit'holel
  tzokhek ou tzokhek miboker or
  ve'ad khatzi halel.
  Dona, Dona, Dona, Dona,
  Dona, Dona, Dona, Don.
  Dona, Dona, Dona, Dona,
  Dona, Dona, Dona, Don.
  
  Lama ze tige'e ?
  omer ikar la egel hamoutal
  lou tzamakhta shte knafayim
  vehimreta gam ata.
  
  Rou'akh stav tzokhek lo
  tzokhek ou mit'holel
  tzokhek ou tzokhek miboker or
  ve'ad khatzi halel.
  Dona, Dona, Dona, Dona,
  Dona, Dona, Dona, Don.
  Dona, Dona, Dona, Dona,
  Dona, Dona, Dona, Don.
  
  Agalim bli da'at lama
  el atevakh holkhim tamid
  ve'asher libam lakhofesh
  mamrim ke'efroni.
  
 Rou'akh stav tzokhek lo
  tzokhek ou mit'holel
  tzokhek ou tzokhek miboker or
  ve'ad khatzi halel.
  Dona, Dona, Dona, Dona,
  Dona, Dona, Dona, Don.
  Dona, Dona, Dona, Dona,
  Dona, Dona, Dona, Don.

www.esther-ofarim.de