Sh'chav beni
(lyrics: Emanuel Harusi, music: Rabbi Shalom Haritinov)
(Esther first sang it
1967)

Mein Weg zu mir
Buy album version here


watch my video of the piano live version of
1972 here:


Mein Weg zu mir
Buy album version here

Sh'chav beni, sh'chav b'menuchah
al na tivkheh marah
'al yad'kha yoshevet imkha
shomeret mikol ra'a
meyalel vechutz hatan
v'noshevet ruach sham
akh atah beni hakatan
numah sh'chav beni shan
laylah laylah laylah yesh
tekhal hatzir v'kash
asur asur lehityaesh
machar netchil mecharash
machar yetze aba lachrosh
sham b'telem yelekh haav
hineh tigdal tarim harosh
tetzu lashreha yachdav

Esther im Kinderland 1967

Mein Weg zu mir
Buy album version here

www.esther-ofarim.de